Privacy en cookie beleid

17 juli 2018

Deze Site [www.depend.nl], eigendom van, beheerd en onderhouden door Clever Shops, Rivium Promenade 100, 2909LM, Capelle aan den IJssel, KvK 24492056, licht toe hoe wij persoonsgegevens verzamelen, hoe we deze eventueel gebruiken, welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Persoonsgegevens behelzen informatie over een levende persoon die de privacy van die persoon betreft en hem/haar identificeert, hetzij op zichzelf, hetzij samen met andere informatie die wij bezitten of die we waarschijnlijk in de toekomst zullen bezitten.

Voordat u ons persoonsgegevens verstrekt of op andere wijze op onze site rondkijkt, dient u deze privacyverklaring helemaal door te lezen om er zeker van te zijn dat u zich kunt verenigen met onze privacypraktijken. Let op: op deze site kunnen koppelingen staan naar andere websites van derden. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor de privacypraktijken en beveiliging van de informatie die wij verzamelen. Het verdient aanbeveling om het beleid voor privacy en beveiliging en daarmee verband houdende procedures van alle andere websites die u bezoekt na te gaan.

1. Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens

Wij verkrijgen persoonsgegevens over u zowel via het internet als daarbuiten. We verzamelen persoonsgegevens als u:

 • onze website bezoekt
 • contact opneemt met onze klantendiensten of ons op een andere manier om informatie verzoekt
 • met ons communiceert via websites voor sociale netwerken, apps van derden of vergelijkbare technologieën

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we

We kunnen de volgende persoonsgegevens over u verwerken voor de in onderstaande paragraaf 3 genoemde doeleinden:

 • uw volledige naam
 • uw contactinformatie (bijvoorbeeld uw telefoonnummer, e-mailadres, woonadres)
 • bankrekeningnummer
 • overzicht van transacties (d.w.z. een overzicht van uw bestellingen of monsteraanvragen)
 • klantnummer
 • beoordelingen
 • surfgedrag

3. De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken

We kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

 • om de door u gevraagde informatie, bestelde producten en diensten te verschaffen
 • om klantondersteuning te geven
 • om op u afgestemde en voor u meer relevante advertenties te laten zien
 • om u persoonlijke marketingberichten door te geven
 • om berichten door te geven over veranderingen betreffende uw diensten en u informatie te verschaffen met betrekking tot vergelijkbare goederen en diensten die u wellicht interessant vindt
 • om marktanalyse uit te voeren waarmee we trends kunnen beoordelen evenals de effectiviteit van onze reclame- en marketingcampagnes;
 • om onze site bij te houden en onze producten en diensten te verbeteren
 • om fraude te ontdekken en te voorkomen
 • om de toepasselijke wetten en voorschriften na te leven.

De wetgeving betreffende gegevensbescherming schrijft voor dat we een wettige reden hebben alvorens persoonsgegevens over u te verwerken. De rechtsgronden op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken voor de bovengenoemde doeleinden zijn over het algemeen:

 • u hebt uw toestemming gegeven
 • het is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te beslissen om wel of niet een overeenkomst met u aan te gaan
 • de verwerking is nodig zodat we wettelijke of regelgevende verplichtingen kunnen nakomen; en/of
 • de verwerking is in ons legitieme belang

4. Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door

In bepaalde omstandigheden kunnen we informatie over u aan derden doorgeven waaronder in de volgende situaties:

Wetshandhaving en juridische procedures

We kunnen aangifte doen bij wetshandhavingsinstanties als wij redelijkerwijs denken dat er activiteiten plaatsvinden die onwettig zijn, of waarvan wij redelijkerwijs denken dat deze van nut kunnen zijn bij een wetshandhavingsonderzoek naar onwettige activiteiten (waaronder, met name, als we een gerechtvaardigd, redelijk en wettig verzoek krijgen van een wetshandhavings- of regelgevende instantie). Bovendien kunnen wij uw informatie vrijgeven aan wetshandhavingsinstanties als we, naar ons eigen oordeel, vaststellen dat u ons beleid hebt geschonden, of dat het vrijgeven van uw informatie de rechten, het eigendom of de veiligheid van Kimberly-Clark, of iemand anders, kan beschermen.

Uw informatie doorgeven als de wet dit toelaat

We kunnen uw informatie doorgeven aan anderen als de wet dit voorschrijft of toelaat. Dit kan onder andere omvatten het doorgeven van uw informatie aan overheidsinstanties of derden als reactie op een dagvaarding, gerechtelijk bevel, of een andere juridische procedure, of als wij het nodig achten onze wettelijke rechten uit te oefenen en/of de eigendommen of de veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen (dit omvat onder andere het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor bescherming tegen fraude en het verminderen van kredietrisico), ons te verdedigen tegen rechtsvorderingen die tegen ons zijn ingebracht, of ons te verweren tegen mogelijke rechtsvorderingen waarvan we denken, naar ons eigen oordeel, dat deze tegen ons ingebracht zouden kunnen worden.

Blogs, berichten plaatsen op het internet en aanbevelingen

We kunnen besluiten dat gebruikers commentaar, berichten, aanbevelingen of andere informatie mogen doorgeven. Als u ervoor kiest dergelijke informatie aan ons te verstrekken, kan de door u verstrekte informatie algemeen beschikbaar zijn voor het publiek. Informatie die u op dat gebied verstrekt, kan door anderen die er toegang toe hebben worden gelezen, verzameld en gebruikt.

Zakelijke transactie

In geval dat wij, of een deel van onze activa, worden overgenomen, of wij ondernemen de overname van een bedrijf of activa of we beogen een overnameprocedure, kan het zijn dat uw informatie wordt overgebracht naar het overnemende bedrijf of de entiteit die overblijft na een dergelijk transactie.

Andere derden

We kunnen niet-persoonsgebonden gegevens doorgeven aan andere derden die hier nog niet genoemd zijn . Als we dit doen, kunnen we de informatie samenvoegen of de-identificeren zodat het niet waarschijnlijk is dat een derde de gegevens aan u, uw computer of apparaat koppelt. Samenvoeging houdt in dat we de niet-persoonsgebonden gegevens van vele mensen combineren zodat de gegevens niet zijn te herleiden tot een specifiek iemand. De-identificeren houdt in dat we proberen bepaalde stukjes informatie die kunnen worden gebruikt om gegevens aan een bepaalde persoon te koppelen te verwijderen of te veranderen.

5. Uw privacy beheren door middel van uw gebruikersprofiel

We bieden u de mogelijkheid tot bepaalde controles en keuzes wat betreft onze wijze van verzamelen, gebruiken en doorgeven van uw persoonsgegevens. Door met ons op te nemen volgens de beschrijving in deze Privacyverklaring kunt u het volgende doen: (1) u kunt uw registratie-account corrigeren, bijwerken en wissen; (2) u kunt uw keuzes voor nieuwsbrieven en aankondigingen wijzigen.

6. Gegevensbewaring

We bewaren uw persoonsgegevens zolang we deze nodig hebben voor het verstrekken van de producten en diensten die u hebt aangevraagd, of voor andere essentiële doeleinden zoals het naleven van wettelijke verplichtingen, het beslechten van geschillen en het uitvoeren van onze overeenkomsten.

7. Uw rechten

Wetten voor gegevensbescherming geven mensen rechten met betrekking tot persoonsgegevens over hen die organisaties in hun bezit hebben. U kunt:

 • een kopie aanvragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben;
 • een verzoek indienen dat wij uw persoonsgegevens rectificeren, beperken of wissen; en
 • als u besluit dat u geen commerciële e-mails van ons wenst te ontvangen, kunt u zich “terugtrekken” uit het ontvangen van dergelijke e-mails door te klikken op de koppeling “afmelden” onderaan alle commerciële e-mails.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactinformatie genoemd in paragraaf 9 hieronder. Let u erop dat verzoeken tot het uitoefenen van uw gegevensbeschermingsrechten van geval tot geval door Clever Shops worden beoordeeld. Er kunnen omstandigheden zijn waarin wij niet wettelijk gehouden zijn uw verzoek in te willigen wegens de wetten in uw rechtsgebied of wegens de voorziene ontheffingen in de wetgeving betreffende gegevensbescherming.

8. Vragen en klachten

Mocht u vragen hebben over onze Privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina op de website of ons bellen op 0800-8400 840. Als u nog steeds niet tevreden bent, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermende instantie; alle klachten dienen echter in eerste instantie bij Clever Shops naar voren gebracht te worden.

9. Wijzigingen in de Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring op elk moment veranderen of aanpassen door de herziene Privacyverklaring op onze site te plaatsen. Het verdient aanbeveling dat u onze Privacyverklaring doorneemt elke keer dat u informatie aan ons verstrekt of een bestelling plaatst.

10. Cookieverklaring

Zoals vele bedrijven maakt Clever Shops voor www.depend.nl gebruik van “cookie”-technologie op onze site. Een cookie is informatie die door uw browser wordt opgeslagen op uw computer als u een bepaalde site bezoekt. Als u zich aanmeldt, vertelt het cookie ons of u daar al eerder bent geweest of dat u een nieuwe bezoeker bent en het stelt ons in staat erachter te komen via welke advertenties gebruikers naar onze site worden geleid. Het cookie helpt ons om te bepalen voor welke functies van de site u de meeste belangstelling hebt, zodat we u meer kunnen bieden van wat u wilt. Als u dit verkiest, kunt u uw browser zo instellen dat deze cookies afwijst of u kunt handmatig individuele of alle cookies op uw computer verwijderen via de aanwijzingen van het hulpbestand van uw browser. Als u de cookies echter zodanig instelt dat uw internetbrowser ze niet kan ontvangen, kan het moeilijk zijn om toegang te krijgen tot sommige pagina’s en bepaalde functies op deze site.

Let erop dat sommige webbrowsers en apparaten toestaan dat u er de voorkeur aan geeft om niet online te worden “gevolgd”. Op dit moment gaan wij niet in op deze verzoeken en brengen we geen veranderingen aan in uw ervaring op basis van het wel of niet uitzenden van een dergelijk signaal .

We maken op onze site ook gebruik van webbakens voor het verzamelen van bepaalde gegevens. Een webbaken is een elektronisch bestand op een websitepagina dat ons in staat stelt gebruikers die deze pagina hebben bezocht te tellen en te herkennen. Een webbaken kan onder andere worden gebruikt in HTML-geformatteerde e-mails ter bepaling van reacties op onze berichten en voor het meten van hun effectiviteit – bijvoorbeeld als u een e-mail van ons krijgt en klikt op een koppeling in die e-mail om naar onze site te gaan. In het algemeen kunt u webbakens in e-mails vermijden door HTML-weergave uit te schakelen en alleen het tekstgedeelte van uw e-mail weer te geven.

11. Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

12. Hotjar

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze website en uw ervaring met deze site te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt onze gebruikers beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina’s, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat om onze site te optimaliseren en onderhouden met behulp van feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), de schermgrootte van het apparaat, het apparaattype (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), en de taal die is gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar, noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar door op deze link te klikken.

U kunt zich afmelden voor het maken van een gebruikersprofiel, het opslaan van gegevens over uw sitegebruik en het gebruik van tracking cookies door Hotjar door deze opt-outlink te volgen.

13. Spotler Activate

We gebruiken Spotler Activate om ervoor te zorgen dat we u een optimale ervaring kunnen bieden tijdens het bezoeken van onze website. Wij gebruiken de persoonsgegevens die via het Spotler Activate-platform worden verzameld om de inhoud van de website aan te passen aan uw interesses. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Spotler Activate door op deze link te klikken.

U kunt zich afmelden voor het maken van een gebruikersprofiel, het opslaan van gegevens over uw sitegebruik en het gebruik van tracking cookies door Spotler Activate door deze opt-outlink te volgen.

® Gedeponeerd handelsmerk van Kimberly-Clark Worldwide, Inc. © KCWW. Alle rechten voorbehouden.
0
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leegTerug naar de winkel
Apply Coupon